ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2017/2018 rozpoczniemy od dnia 1 września 2017 roku w kancelarii parafialnej. Zapisu dokonują rodzice przynosząc wypełnioną deklarację. Można ją pobrać z nieniejszej strony.

KOMUNIKAT KURII DIECEZJALNEJ TORUŃSKIEJ DOTYCZĄCY PRZYJMOWANIA I KOMUNII ŚWIĘTEJ I SAKRAMENTU BIERZMOWANIA POZA PARAFIĄ ZAMIESZKANIA

W związku z licznymi zapytaniami wiernych, dotyczącymi przyjmowania I Komunii Świętej i sakramentu bierzmowania poza parafią zamieszkania, wyjaśniamy, że zgodnie ze wskazaniami Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan. 528 § 1), nauczania Papieża w Catehesi Tradendae (nr 107), II Polskiego Synodu Plenarnego i Dyrektorium Katechetycznego Kościoła w Polsce (nr 106), odpowiedzialność za przygotowanie wiernych do przyjęcia tych sakramentów spoczywa na proboszczu parafii zamieszkania. Dlatego przygotowanie do ich przyjęcia, jak i sama uroczystość powinny odbywać się w parafii zamieszkania (kan. 890 i 914 KPK). Jedynie dla słusznej przyczyny, po stwierdzeniu należytego przygotowania, proboszcz miejsca może wyrazić pisemną zgodę na przyjęcie tych sakramentów w innej parafii. Od tych zasad można odstąpić tylko w sytuacjach, kiedy dziecko lub kandydat do bierzmowania wymaga szczególnej troski w przygotowaniu. Dotyczy to sytuacji związanych ze stanem zdrowia, specyfiką szkoły lub nadzwyczajnymi sytuacjami losowymi. W takim przypadku, proboszcz, na którym spoczywa obowiązek przygotowania kandydata do sakramentu, na wniosek rodziców, powinien wystąpić do kurii z pisemną prośbą o zwolnienie z tego obowiązku oraz o zgodę na przygotowanie kandydata i ewentualne przyjęcie przez niego sakramentu poza parafią zamieszkania. Jednocześnie informujemy, że od tego roku szkolnego, forma i tematyka przygotowania do I Komunii Świętej i sakramentu bierzmowania zostały ujednolicone we wszystkich parafiach diecezji.

L.dz. 2535/08/WG.
Toruń, 14 października 2008 r.
+ Józef Szamocki
Wikariusz Generalny

Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania

SAKRAMENT  BIERZMOWANIA


Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśnić wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób, jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej". (Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 311)

Celem bierzmowania jest umocnienie chrześcijanina w wierze, aby mężnie ją wyznawał, bronił jej i według niej żył.

Sakrament bierzmowania pomnaża łaskę uświęcającą, wyciska na duszy niezatarty znak wyznawców Chrystusowego, daje siedem darów Ducha Świętego oraz łaskę uczynkową, abyśmy wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i według niej żyli.

Sakrament bierzmowania przyjmujemy tylko jeden raz w życiu , ponieważ wyciska na duszy niezatarte znamię świadka Chrystusowego.

Szafarzem sakramentu bierzmowania jest biskup, w nadzwyczajnych okolicznościach może go udzielić upoważniony kapłan.

Najważniejszą chwilą jest włożenie rąk przez biskupa, co oznacza zstąpienie Dusza Świętego, oraz namaszczenie na czole olejem krzyżma i wypowiedzenie przez szafarza słów: „przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.


 • deklaracja kandydata do bierzmowania
 • Przygotowanie bezpośrednie - terminarz 2017/2018

  Bierzmowanie 2017/2018
  ... ..
  . .
  . .


  Informacje praktyczne

  1. Kandydat ma obowiązek uczestniczyć w katechezach i grupach dzielenia, które odbywają się zawsze w niedziele, w łączności z Mszą świętą o godzinie 9.00.

  2. W razie nieobecności kandydat ma tydzień czasu na dostarczenie usprawiedliwienia od rodziców, które składa w kancelarii parafialnej. Tam także odbiera materiały z katechezy, na której nie był i na ich podstawie przygotowuje się do grupki dzielenia.

  3. Dwie nieusprawiedliwione w terminie nieobecności powodują przesunięcie bierzmowania o rok

  4. Kandydaci mają obowiązek prowadzić życie sakramentalne. W każdy Pierwszy Piątek miesiąca przystępują do Sakramentu Pokuty i Pojednania oraz uczestniczą we Mszy Świętej. Spowiedź może jednak odbywać się częściej, jeśli sytuacja tego wymaga. Zachęcamy bowiem, aby podczas każdej Mszy Świętej być w stanie łaski uświęcającej i przyjmować Komunię Świętą.

  6. W niedziele i święta nakazane kandydaci z zasady uczestniczą we Mszy Świętej z udziałem młodzieży o godzinie 9.00. W uzasadnionych sytuacjach mogą jednak uczestniczyć w innych parafiach. Odpowiedzialność spoczywa na kandydatach i rodzicach.

  7. W ciągu roku kandydaci uczestniczą w Nabożeństwach Okresowych, takich jak: Różaniec, Roraty, Droga Krzyżowa czy Nabożeństwo Majowe. Terminy podałem w terminarzu.

  8. Kandydaci mają także obowiązek uczestnictwa w Rekolekcjach Adwentowych i Wielkopostnych oraz w Triduum Paschalnym.

  9. W czasie okresu formacji odbywają się także katechezy dla rodziców według ustalonego grafiku. Serdecznie zapraszam do udziału oboje rodziców lub opiekunów.

  11. Przed dopuszczeniem do Sakramentu Bierzmowania kandydaci odbędą indywidualną rozmowę z kapłanem

  12. Po feriach zimowych kandydaci otrzymają formularze, na których dostarczą zgodę katechety na dopuszczenie do Sakramentu Bierzmowania. Katecheta wyda zgodę na podstawie zachowania na lekcjach religii oraz po sprawdzeniu wiedzy kandydata - mały katechizm