SAKRAMENT  CHRZTU  ŚWIĘTEGO


Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie". (Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 298)


Informacja dla pragnących ochrzcić dziecko 1. Chrzty w Parafii Niepokalanego Serca NMP w Grudziądzu odbywają się w każdą trzecią niedzielę miesiąca.
 2. Chrzty udzielane są w czasie Mszy św. o godz. 10:30.


  Warunki jakim powinni odpowiadać rodzice chrzestni wg Kodeksu Prawa Kanonicznego  Kanon 872

  Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.


  Kanon 873

  Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.


  Kanon 874

  § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

  1. Jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
  2. Ukończył 16 lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek, albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
  3. Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
  4. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
  5. Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

  § 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.


  Osoby żyjące w związkach niesakramentalych nie mogą być rodzicami chrzestnymi.


  Warunki dopuszczenia dzieci do sakramentu chrztu  Sakrament chrztu należy udzielić wszystkim dzieciom zgłoszonym przez rodziców lub prawnych opiekunów, jeśli osoby te są wierzące i zobowiążą się, ze dzieci będą wychowywane w wierze, w której zostaną ochrzczone. Nie można udzielić sakramentu chrztu świętego małym dzieciom bez faktycznej wiedzy rodziców (opiekunów) lub wbrew ich woli. Jeżeli wyniknie sytuacja, w której duszpasterz ma wątpliwości, czy może udzielić sakramentu chrztu, to, w razie potrzeby, powinien zwrócić się do Ordynariusza.


  Istnieje także możliwość udzielenia chrztu dzieciom osób żyących w związakch niesakramentalnych. Osteteczną decyzję podejmuje jednak ks. Proboszcz po rozmowie duszpasterskiej i rozeznaniu sytuacji.