Błogosławiony Jerzy Kaszyra (1631-1701)


Męczennik

Urodził się 4 kwietnia 1904 r. w Aleksandrowie, na Białorusi, z rodziców prawosławnych. Był to jednocześnie dzień jego chrztu w prawosławnej cerkwi. Matka w 1907 r. przyjęła katolicyzm. Aktem tym dokonała powrotu do Kościoła Powszechnego, jako dawna grekokatoliczka (swego czasu siłą wcielona do prawosławia przez carat prześladujący unitów). Oboje rodzice zmarli wcześnie osierocając Jerzego.

Jerzy po śmierci rodziców wychowywał się u krewnych. W dniu 22 października 1922 r., mając 18 lat podjął postanowienie swojej matki sprzed lat i również przyjął katolicyzm. Rok później zgłosił się do mariańskiego gimnazjum w Drui. Po nowicjacie złożył śluby zakonne 2 sierpnia 1926 r.

Uzyskawszy maturę w 1929 r., studiował filozofię w Rzymie. Jesienią 1931 r. rozpoczął kurs teologii w Wilnie, zamieszkując w tamtejszym seminarium duchownym. W uroczystość Bożego Ciała, 20 VI 1935 r., przyjął upragnione święcenia kapłańskie. Przez rok był przełożonym kleryków mariańskich w Wilnie. Następnie dwa lata pracował w Drui jako prefekt w gimnazjum i wychowawca młodzieży zakonnej. W 1938 r. został przełożonym klasztoru w Raśnie na Polesiu. Po wejściu bolszewików w październiku 1939 r. udał się na Litwę.

W lipcu 1942 r. przedostał się z Litwy do Drui. Stąd na wezwanie ks. Leszczewicza przybył niezwłocznie do Rosicy, gdzie wspólnie prowadzili misje, posługując się w miarę potrzeby językiem polskim, białoruskim lub rosyjskim. Podczas niemieckiej karnej ekspedycji na terenach objętych działalnością partyzancką ks. Kaszyra pozostał dobrowolnie z aresztowanymi ludźmi, pełniąc posługę kapłańską i ratując ich od rozpaczy. W tym dniu ks. Kaszyra razem z ks. Leszczewiczem przebywał w kościele przygotowując ludzi na śmierć; udzielał sakramenty i wspierał ich słowami. Wraz z nimi został spalony w Rosicy 18 lutego 1943 r.

Był człowiekiem pokornym, niezwykle pracowitym i lubianym przez otoczenie. Był wzorowym zakonnikiem, oddanym wspólnocie. Jest wzorem dobrego współżycia i pojednania między katolikami i prawosławnymi.

W dniu 13 czerwca 1999 r. w Warszawie został wyniesiony na ołtarze wśród 108 męczenników II wojny światowej przez papieża Jana Pawła II.

opracowano na podstawie:http://www.padrimariani.org/pl/heritage/great_figures/leszczewicz.php
http://www.marianie.pl/index.php?page=pages&text=27&sub=14